Pradėtas rengti sklypo Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:13) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:196) inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO KĘSTUČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0039:13) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE KĘSTUČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0039:196)

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 30-1225 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0039:13) Kęstučio g. 27 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054906) sprendinių koregavimą sklype Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:196) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Kestucio 27