Pradėtas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Bieliūnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:2008) ir Bieliūnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0100:1964)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE BIELIŪNŲ G. 5 (KADASTRO 0101/0100:2008) IR BIELIŪNŲ G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0100:1964) ORGANIZAVIMO

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sprendinių koregavimą sklypuose Bieliūnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:2008) ir Bieliūnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0100:1964): sujungti sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

tarp Gabijos ir Ukmerges pl