Priimtas sprendimas ( analogiškas 2015-05-25 d.), dėl „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

PRANEŠIMAS APIE STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ Papildydami 2015-05-25 d. AB „SKV-VALDA“ išvadą (viešintą 2015-05-25 ir 2015-06-01) dėl „Detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“, papildomai informuojame: Vadovaujantis planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18d. nutarimu Nr. 967 (Žin. , 2004 m, Nr. 130-4650), Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 27d. Įsakymu Nr. D1-456 ir remdamasis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos apie Aplinkos ministerijos 2015 m. vasario 19d. Raštu Nr. (4)-V3-363(7.15); Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2015 m. vasario 27d. Raštu Nr. 12(12.42)-2-2372; Lietuvos Respublikos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. kovo 3 d. Raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-332; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2015 m. kovo 13 d. Raštu Nr. (12. 53.-V)2V-323; papildomai pagal prašymą Vilniaus m. savivaldybės administracijai 2015-07-31d., bei negautą išvadą,; informuojame apie priimtą (tokį patį sprendimą, kaip 2015-05-25 d.), 2015m. rugpjūčio 31 d., AB „SKV-VALDA“ įsakymą „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – vertinamas nebus. Norint susipažinti su sprendimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių arba Plano rengėją (žemiau nurodytais kontaktais). Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius, /, tel. (85) 211 2000. Planavimo iniciatorius: „SKV-VALDA“AB, Savanorių pr. 191A, LT-02300 Vilnius, tel. (85)2321949. Plano rengėjas: „ARCHITECTURA“ UAB, Kryžiokų g. 330, Vilnius, LT-08422, tel. +370 60535696, uab.architectura@gmail.com . Informaciją teikia projekto vadovė Indrė Pažemeckienė. Planuojama teritorija: Apie 5,74 ha ties Vakarine gatve, Pašilaičių seniūnija, Vilnius. Žemės sklypų Nr. 0101-0167-0567, 0101-0167-0394, 4400-2877-3004. Pagrindinis plano lygmuo: vietovės. Pagrindinis planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais, numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suformuojant komercinės paskirties objektų teritoriją, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus, želdinių ir (ar) bendro naudojimo teritorijas, nustatyti naudojimo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Planavimo darbų motyvai: priede Nr.1 – strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažymoje parašytų motyvuotų įvertinimų 3 iš 5 vertinimo subjektų atsakė, kad SPAV vertinti neprivaloma, 1 subjektas nepateikė išvados per privalomą pateikti išvadą terminą, dėl ko darome išvadą, kad SPAV atlikti taip pat nepateikė ,kaip privalomos; 1 vertinimo subjektas pateikė, kad reikia atlikti SPAV. Kadanti VSTT išvada yra teigiama, t,y. SPAV vertinti nereikia, o pagal VSS motyvus bus atliktas oro taršos ir triukšmo vertinimas, planavimo organizatorius priėmė išvadą, kad strateginis pasekmių aplinkai vrtinimas nebus atliekamas. Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m. I ketvirtis , pabaiga – 2015 m. IV ketvirtis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, išvadom ir plano bei programos atrankos vertinimui atliktu dokumentu galima susipažinti bus galima darbo dienomis nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pas plano rengėją (kreiptis į plano rengėją Indrę Pažemeckienę, m. 860535696, Kryžiokų g.330, Vilnius, uab.architectura@gmail.com ), Pašilaičių seniūnijos patalpose, Žemynos g.1, Vilniuje, bei / internetiniame puslapyje