Priimtas sprendimas DĖL 5,74 HA TERITORIJOS TIES VAKARINE GATVE DETALIOJO PLANO SPAV ATLIKIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

AB „SKG-VALDA“

Savanorių pr. 191A

LT-02300 Vilnius

UAB „ARCHITECTURA“

Kryžiokų g. 330

LT-08422 Vilnius

2015-10-22 Nr. A51-100851/15-(2.15.1.21-MP2)

Į raštą

DĖL 5,74 HA TERITORIJOS TIES VAKARINE GATVE DETALIOJO PLANO SPAV ATLIKIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, ir atsižvelgdami į pridėtas SPAV subjektų išvadas ir motyvus, kad :

  1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015-02-19 išvadą (4)-V3-363 (7.23) – SPAV neprivalomas;
  2. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015-03-03 išvadą Nr. (38-18)-VR-1.7-322 – SPAV neprivalomas;
  3. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2015-03-13 išvadą Nr. (12.53.-V)2V-323 – SPAV neprivalomas;
  4. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2015-02-27 išvadą Nr. 12(12.42)-2-2372 – SPAV atlikti privaloma,

taip pat atsižvelgdami į tai, kad detaliojo plano rengimo metu atlikta teritorijos triukšmo ir oro taršos analizė, o ateityje numatant planuojamoje teritorijoje vykdyti ūkinę veiklą, kuri patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytą planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašą, techninio projektavimo stadijose bus atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, nusprendžiu apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Direktorius Artūras Blotnys

L. Adžgauskienė, tel. (85) 211 2752, el. p. [email protected]

Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio

pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo

subjektų ES valstybių narių ir kitų užsienio valstybių

informavimo tvarkos aprašo 1 priedas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų

dėl _„Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“ strateginis pasekmių aplinkai atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo

įvertinimo pažyma

Eil. Nr.

Institucijos, teikusios išvadas, pavadinimas ir adresas

Pasiūlymai

Išvadų motyvuotas įvertinimas

1

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ,

Antakalnio g. 25, Vilnius

2015 m. vasario 19 d. raštu Nr. (4)-V3-363(7.15).

Detaliojo plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių saugomoms teritorijoms, biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms ar kitoms gamtinėms vertybėms, nes planuojamoje teritorijoje nėra saugomų teritorijų ir gamtos paveldo objektų, todėl šiuo aspektu neprivaloma atlikti Detaliojo plano SPAV.

SPAV neprivalomas

2

Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Kalvarijų g. 153, Vilnius

2015 m. vasario 27 d. raštu Nr. 12(12.42)-2-2372

Atlikti detaliojo plano SPAV privaloma. Nepateikta informacija apie esamus triukšmo lygius teritorijoje. Neįvertintas planuojamos veiklos ir transporto srautų poveikis (triukšmo ir oro taršos) esamai teritorijai ir besiribojančioms su planuojama teritorija.

detaliojo plano rengimo metu atlikta teritorijos triukšmo ir oro taršos analizė

3

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius

2015 m. kovo 3 d. raštu Nr. (3818)VR1.7332

Plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, todėl manome, kad plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

SPAV neprivalomas

4

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2015 m. kovo 13 d. raštu Nr. (12.53.-V)2V-323;

Kultūros paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų planuojamoje teritorijoje nėra, todėl poveikis kultūros paveldui nenagrinėtinas.

SPAV neprivalomas

5

Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m. savivaldybė

Prašymas 2015-07-31d. pateiktas, išvada negauta

Išvada nepateikta.

Plano ar programos rengimo organizatorius____________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) pasirašė MPD direktorius-Miesto vyriausiasis architektas