Priimtas sprendimas „DĖL „APIE 12 HA TERITORIJOS PRIE GURIŲ GATVĖS, RASŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)“

INFORMACIJA APIE SPRENDIMĄ DĖL „APIE 12 HA TERITORIJOS PRIE GURIŲ GATVĖS, RASŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel.: (8-5) 211 2446, faks.: (8-5) 211 2445, el. paštas: info@vplanas.lt

Plano pavadinimas – Apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės, Rasų seniūnijoje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo tikslas – Nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, suformuoti naujus sklypus, nustatyti žemės naudojimo ir tvarkymo režimą, gyvenamosios teritorijos (G), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), visuomeninės paskirties (V) naudojimo būdus ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I2),. Mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos (V3) naudojimo pobūdžius ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Detalusis planas parengtas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 07 31 d. įsakymu Nr. 30-1791. „Dėl administracijos direktoriaus 2013-04-25 įsakymo Nr. 30-952 „Dėl pavedimo organizuoti Apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano rengimą“ pakeitimo“ bei planavimo užduotimi (programa) detaliojo plano dokumentui rengti.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu “Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ ir jį papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, LR sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas: išnagrinėję vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaudamiesi nacionalinių norminių teisės aktų nustatyta tvarka, informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam „Apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės, Rasų seniūnijoje, detaliajam planui“.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos, galima plano rengėjui adresu: Konstitucijos pr. 3, kab. 523, Vilnius; tel.: (8-5) 211 2446; (8-5) 2112198; faks.: (8-5) 211 2445; el. paštu: info@vplanas.lt darbo metu.