Priimtas sprendimas dėl apie 26, 1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų k., Verkių sen., detaliojo plano rengimo organizavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 26, 1 HA TERITORIJOS BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME, VERKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

2017 m. sausio 9 d. Nr. A30-62

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.16 punktu:

1. O r g a n i z u o j u apie 26,1 (dvidešimt šešių ir vienos dešimtosios) ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (schema pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti socialinės infrastruktūros teritorijas ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtos departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius

2017 m. sausio 9 d.

įsakymu Nr. A30-62

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: T-06 kvartalas buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 26,1 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.

5. Planavimo pagrindas: 2016 m. rugpjūčio 29 d. darbinio pasitarimo Miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A17-1285/16-(2.1.13-MP).

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti socialinės infrastruktūros teritorijas ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti bendro naudojimo teritorijas, inžinerinės infrastruktūros sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:

Departamento direktorius,

savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519