Priimtas sprendimas DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 87, NR. 88, NR. 89, NR. 98 IR NR. 99 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 87, NR. 88, NR. 89, NR. 98 IR NR. 99

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. liepos 10 d. Nr. A30-2016

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d.

įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89, Nr. 98 ir Nr. 99 (kadastro Nr. 0101/0101:572) sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), pakeičiant sklypų ribas ir plotus bei nustatant užstatymo reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. A30-2016

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89, Nr. 98 ir Nr. 99 (kadastro
Nr. 0101/0101:572).

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,9555 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininkų Daniel Žemčugov ir Ivan Žemčugov prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89, Nr. 98 ir Nr. 99 (kadastro Nr. 0101/0101:572) sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, pakeičiant sklypų ribas ir plotus bei nustatant užstatymo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519