Priimtas sprendimas DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 227 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 227

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. liepos 8 d. Nr. A30-1976

Vilnius
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. liepos 8 d.

įsakymu Nr. A30-1976

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 227 (kadastro Nr. 0101/0101:325), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3221 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Statybos specialistai“ direktoriaus Igno Smalinsko prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (Reg. Nr. 3578) sklypo Nr. 227 (kadastro Nr. 0101/0101:325) sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, padalijant sklypą, pakeičiant sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir nustatant užstatymo reglamentą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.

birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 48,3 (keturiasdešimt aštuonių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3578) sklypo Nr. 227 (kadastro

Nr. 0101/0101:325), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 ,,Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), padalijant sklypą, pakeičiant sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir nustatant užstatymo reglamentą.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vylūnė Urbonienė