Priimtas sprendimas dėl „Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinių koregavimo“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL „PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 649 (KARALIAUČIAUS G. 26, KADASTRO NR. 0101/0167:2774) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Plano pavadinimas: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-04-05 įsakymas Nr. A30-949 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) naudojimo būdą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tinklalapis www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Vilmestos projektai“, Nidos g. 2-47, 06293 Vilnius, tel. (8 5) 240 6469, faks. (8 5) 230 1271, el.p. info@vilmesta.lt.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėjas: UAB „Vilmestos projektai“, Nidos g. 2-47, 06293 Vilnius, tel. (8 5) 240 6469, faks. (8 5) 230 1271, el.p. info@vilmesta.lt.

Priimtas sprendimas: planavimo organizatorius įvertinęs SPAV subjektų pateiktas išvadas dėl koreguojamo detaliojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, 2016-07-08 raštu Nr. A51-51298/16(3.3.16.3-EM4) priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas sprendimas neatlikti SPAV, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos, galima Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėjo buveinėje aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais. Taip pat pastabas ir motyvuotus pasiūlymus galima teikti teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemoje (www.tpdris.lt , kur teritorijų planavimo dokumento kortelės Nr. K-VT-13-16-143).

UAB „Vilmestos projektai“

Nidos g. 2-47

LT-06293 Vilnius

Kopija:

Aplinkos apsaugos agentūros poveikio

aplinkai vertinimo departamentui

A. Juozapavičiaus g. 9

LT-09311 Vilnius

Nacionalinio visuomenės sveikatos

centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Vilniaus departamentui

Kalvarijų g. 153

LT-08221 Vilnius

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

Antakalnio g. 25

LT-10213 Vilnius

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

Vilniaus skyriui

Šnipiškių g. 3

LT-09309 Vilnius

2016-07-08 Nr. A51-51298/16(3.3.16.3-EM4)

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 649 (KARALIAUČIAUS G. 26, KADASTRO NR. 0101/0167:2774) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Pranešame, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 patvirtinto Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 13 ir 14 punktais, taip pat atsižvelgdamas į gautas plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2016-05-24 raštas Nr. (12.53.-V)2V-834, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016-06-01 raštas Nr. (4)-V3-809, Aplinkos apsaugos agentūros 2016-05-26 raštas Nr. (28.4)-A4-5551, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2016-06-10 raštas Nr. 2.10-2739-16.9.1110.11.) planavimo organizatorius priėmė sprendimą Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikti.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) naudojimo būdą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Sklype (kadastro Nr. 0101/0167:2774) bus planuojama ir statoma daugiaaukštė automobilių saugykla ir atviros automobilių saugojimo aikštelės.

PRIDEDAMA. Vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, 1 lapas.

Pagarbiai

Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė

L. Adžgauskienė, tel. (8 5) 211 2518, el. p. lina.adzgauskiene@vilnius.lt