Priimtas sprendimas „DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0016:756) PRIE FABIJONIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0016:756) PRIE FABIJONIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO

2015 m. birželio 10 d. Nr. 30-2160

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-662:

1. T v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 0101/0016:756) prie Fabijoniškių gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 1, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-132 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0016:756) prie Fabijoniškių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą (pagal pridedamą brėžinį M1:500).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detaliojo plano sprendinių keitimą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė