Priimtas sprendimas dėl „Sklypo Pylimo g.17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimo“ strateginio pasekmių vertinimo (SPAV)

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL „SKLYPO PYLIMO G. 17 DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2180) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Plano pavadinimas: Sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-02-29 įsakymas Nr. A30-613 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimą“, 2016-03-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-614/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: atlikti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į visuomeninės paskirties teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tinklalapis www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „MMC projektai“, Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, tel. (8 5) 261 9470.

Planavimo rengėjas: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius. Tel. (8 5) 233 4112, faksas (8 5) 231 0258, el. p. info@balticengineers.com, tinklalapis www.balticengineers.com.

Priimtas sprendimas: planavimo organizatorius įvertinęs SPAV subjektų pateiktas išvadas dėl koreguojamo detaliojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, 2016-06-17 raštu Nr. A51-47175/16(2.15.1.21-MP2) priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas sprendimas neatlikti SPAV, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos, galima plano rengėjo buveinėje aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais. Taip pat pastabas ir motyvuotus pasiūlymus galima teikti teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemoje (www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento kortelės Nr. K-VT-13-16-81).

Informuojame, kad dėl techninių kliūčių teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemoje informacija apie priimtą sprendimą, SPAV atrankos dokumentacija ir motyvai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas neatlikti SPAV, negali būti paskelbti šioje sistemoje. Todėl su visa minėta informacija kviečiame susipažinti ir plano rengėjo tinklalapyje www.balticengineers.com.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

UAB „Baltic Engineers“

Savanorių pr. 28

LT-03116 Vilnius

Kopijos:

Aplinkos apsaugos agentūrai

A. Juozapavičiaus g. 9

LT-09311 Vilnius

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

prie Aplinkos ministerijos

Antakalnio g. 25

LT-10312 Vilnius

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Vilniaus departamentui

Kalvarijų g. 153

LT-08221 Vilnius

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

Vilniaus skyriui

Šnipiškių g. 3

LT-09309 Vilnius

2016-06-17 Nr. A51- 47175/16-(2.15.1.21-MP2)

Į 2016-06-13 raštą Nr. 2016/89

DĖL SKLYPO PYLIMO G. 17 DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2180) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO GALUTINIO SPRENDIMO

Atsakydami į UAB ,,Baltic Engineers‘‘ 2016-06-13 raštą Nr. 01-14/459 pranešame, kad planavimo organizatorius išnagrinėjo sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas dėl minėto dokumento ir jas priima.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu 967, 14 ir 15 punktais ir atsižvelgdami į Aplinkos apsaugos agentūros 2016-06-02 Nr. (28.4)-A4-5814, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016-06-06 Nr. (3) -V3-832 (7.23), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2016-06-03 Nr. 2.10-2499(16.9.11).10.11, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2016-06-06 Nr. (12.59.-V) 2V-894 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir Aplinkos Apsaugos skyriaus 2016-06-10 Nr. A178-5/16 (2.3.1.3-UK2) išvadas dėl sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (pridedama) bei į tai, kad rengiamo detaliojo plano koregavimo įgyvendinimas dėl savo masto ir pobūdžio nesąlygos teritorijos aplinkos kokybės pablogėjimo, leistinų normų viršijimo, neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai (priešingai, pakoregavus detalųjį planą sumažės automobilių stovėjimo vietų skaičius bei transporto srautai, todėl sumažės triukšmo ir oro taršos poveikis artimiausioms gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijoms), informuojame, kad priimtas sprendimas nerengti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumento.

Pridedama. SPAV vertinimo proceso dalyvių išvadų kopijos, 5 lapai.

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754, el. p. vytautas.kondratas@vilnius.LT