Priimtas sprendimas dėl sklypų Sporto g.16; Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10); Sporto g.14C; Raitininkų g.7, 9 ir 11 SPAV rengimo

GALUTINIS SPRENDIMAS DĖL ,,SKLYPŲ SPORTO G. 16 (KAD.NR.0101/0033:918), ŠEIMYNIŠKIŲ G. (KAD.NR.0101/0033:10), SPORTO G. 14C (KAD.NR.0101/0033:78), RAITININKŲ G. 7 (KAD.NR.0101/0033:60), RAITININKŲ G.9 (KAD.NR. 0101/0033:38) IR RAITININKŲ G. 11 (KAD. NR. 0101/0033:37), ŽIRMŪNŲ SEN. DETALIOJO PLANO“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Informuojame, kad UAB „Vatubela“, kuriai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio mėn. 28 d. įsakymu Nr. 30-2515 yra pavesta organizuoti ,,Sklypų Sporto g. 16 (kad. Nr. 0101/0033:918), Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C (kad. Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kad. Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kad. Nr. 0101/0033:38) ir Raitininkų g. 11 (kad. Nr.0101/0033: 37), Žirmūnų sen. detaliojo plano“ rengimą, išnagrinėjo Aplinkos apsaugos agentūros 2016-09-09 Nr. (28-7)-A4-9111, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016-07-25 Nr. (4)-V3-1146(7.23), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2016-08-04 Nr. (1.29.-V)2V-1251, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-07-28 Nr. 2.10-4418(16.9.11).10.11 išvadas dėl ,,Sklypų Sporto g. 16 (kad. Nr. 0101/0033:918), Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C (kad. Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kad. Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kad. Nr. 0101/0033:38) ir Raitininkų g. 11 (kad. Nr.0101/0033: 37), Žirmūnų sen. detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumento.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-07-28 Nr. 2.10-4418(16.9.11).10.11 rašte nurodyta, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas privalomas dėl nepagrįstai ir neišsamiai įvertintos planuojamos ūkinės veiklos, su ja susijusio aptarnaujančio ir perspektyvinio transporto srautų triukšmo ir taršos poveikio planuojamai ir esamoms gretimoms gyvenamosioms bei visuomeninėms teritorijoms, nepateiktos pagrįstos informacijos apie kompensacinių priemonių sprendinius, užtikrinančius triukšmo atitiktį HN 33:2011 reikalavimams planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje, dėl netikslios informacijos apie automobilių stovėjimo aikštelių vietų skaičių, bei atstumų nuo planuojamų automobilių aikštelių iki esamų gyvenamosios paskirties pastatų. Visos pastabos išsakytos Nacionalinio visuomnės sveikatos centro prie sveikatos ministerijso Vilnaius departamento bus įvertintos sekančiuose etapuose: PAV atrankos metu, detaliojo plano aiškinamajam rašte bei techninio projekto rengimo metu.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016-07-25 pateikta SPAV atrankos dokumento vertinimo išvada Nr. (4)-V3-1146(7.23), – neprivaloma atlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, kadangi saugomų teritorijų ir gamtos paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2016-08-04 pateiktos išvados Nr. (1.29.-V)2V-1251 dėl SPAV atrankos dokumento, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas kultūros paveldo apsaugos aspektu neturi būti atliekamas, poveikis kultūros paveldo objektams turi būti įvertintas tolimesnių projektavimo etapų (techninių projektų rengimo) metu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius per nustatytą terminą SPAV atrankos dokumentui jokių pastabų nepateikė (Vertinimui pateikta 2016-07-18), todėl vertinama, kad SPAV atrankos dokumento informacija yra parengta tinkamai, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-09-09 pateiktos išvados Nr. (28-7)-A4-9111 dėl SPAV atrankos dokumento nurodo, jog plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, todėl Plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

Vadovaudamasis 2004-08-18 Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2004-08-27 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-456 „Dėl planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašo patvirtinimo“ plano organizatorius UAB „Vatubela“ nusprendžia, kad ,,Sklypų Sporto g. 16 (kad. Nr. 0101/0033:918), Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C (kad. Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kad. Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kad. Nr. 0101/0033:38) ir Raitininkų g. 11 (kad. Nr.0101/0033: 37), Žirmūnų sen. detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo nerengti.