Priimtas sprendimas Dėl teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano inicijavimo pagrindu strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO JOČIONIŲ G. 53A SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO
SPECIALIOJO PLANO INICIJAVIMO PAGRINDU STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI
VERTINIMO ATLIKIMO

Pranešame, kad teritorijų planavimo dokumento organizatorius išnagrinėjo Jūsų 2019-04-30 raštą Nr. VKJ_SD_2019-144 (registracija 2019-05-02, Nr. A50-12424/19) „Dėl SPAV ataskaitos rengimo“ (Toliau – Raštas) ir pateiktą informaciją. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, atsižvelgdami į Jūsų Rašte pridėtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadas ir motyvus:
1. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-04-18 atrankos išvada Nr. (30.2)-A4-3149 – SPAV neprivalomas;
2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2019-04-08 išvada Nr. (10-11 14.3.8 E)2-17319 – SPAV neprivalomas; Elektroninio dokumento nuorašas
3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-03-29 išvada Nr. (4)-V3-391 (12.1) – SPAV neprivalomas;
4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2019-04-09 išvada Nr. (12.53.-V)2V-788 – SPAV neturi būti atliekamas.
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2019-04-19 išvada Nr. A51-36581/19(2.15.1.21-MP2) – netikslingas. Subjektų pateiktos išvados įvertintos ir priimtos.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, kaip teritorijų planavimo dokumento organizatorius priimame sprendimą, kad Teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiajam planui SPAV dokumentas nebus rengiamas. Informuojame vertinimo subjektus apie priimtą galutinį sprendimą ir visuomenę – organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės interneto svetainėje ir Panerių seniūnijos skelbimų lentoje.
PRIDEDAMA. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo
įvertinimo pažyma ir išvados, 9 lapai.

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

PRIDEDAMA: Dėl spav atlikimo