Priimtas sprendimas inicijuoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313) koregavimą sklypuose Baltadvario g. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ir 14, Sidabrės g. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 ir 17, kadastro Nr. 0101/0101:157

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ
KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 109, NR. 111, NR. 113, NR. 117,
NR. 119, NR. 121, NR. 123, NR. 110, NR. 112,
NR. 114, NR. 115, NR. 116, NR. 118, NR. 120, NR. 122 IR NR. 124
SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ
2019 m. kovo d. Nr. A30-
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir
28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2
papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d.
įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos
Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u inicijuoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano
(registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d.
sprendimu Nr. 1-1891 „Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano
tvirtinimo“, sklypų Nr. 109 (Baltadvario g. 2, kadastro Nr. 0101/0101: 295), Nr. 111 (Baltadvario g.
4, kadastro Nr. 0101/0101:1124), Nr. 113 (Baltadvario g. 6, kadastro Nr. 0101/0101:1335), Nr. 117
(Baltadvario g. 8, kadastro Nr. 0101/0101:1340), Nr. 119 (Baltadvario g. 10, kadastro
Nr. 0101/0101:1337), Nr. 121 (Baltadvario g. 12, kadastro Nr. 0101/0101:1125), Nr. 123
(Baltadvario g. 14, kadastro Nr. 0101/0101:228), Nr. 110 (Sidabrės g. 1, kadastro
Nr. 0101/0101:317), Nr. 112 (Sidabrės g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:1332), Nr. 114 (Sidabrės g. 5,
kadastro Nr. 0101/0101:1333), Nr. 115 (Sidabrės g. 7, kadastro Nr. 0101/0101:1334), Nr. 116
(Sidabrės g. 11, kadastro Nr. 0101/0101:1341), Nr. 118 (Sidabrės g. 13, kadastro
Nr. 0101/0101:1339), Nr. 120 (Sidabrės g. 15, kadastro Nr. 0101/0101:1336), Nr. 122 (Sidabrės g.
17, kadastro Nr. 0101/0101:318) ir Nr. 124 (kadastro Nr. 0101/0101:157) sprendinių koregavimą:
nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo, patikslinti sklypų ribas, juos dalijant ir
sujungiant, užstatymo tankį ir užstatymo tipą, servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut