Priimtas sprendimas išsprendžiant koliziją koreguoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Knypavos g. 6 ir 8

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

2020-04-01 ĮSAKYMU NR. A30-676/20 „DĖL TERITORIJOS TARP ČEKONIŠKIŲ, GELEŽIŲ IR VARNĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. 6-1 (KNYPAVOS G. 8, KADASTRO NR. 0101/0167:317) IR NR. 6-2 (KNYPAVOS G. 6, KADASTRO NR. 0101/0167:320) KOREGAVIMO TVIRTINIMO“ PATVIRTINTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO IŠSPRENDŽIANT DETALIOJO PLANO KOLIZIJĄ TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio   24  d.   Nr. A30-1005/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A30-676/20 ,,Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 6-1 (Knypavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:317) ir Nr. 6-2 (Knypavos g. 6, kadastro Nr. 0101/0167:320) koregavimo tvirtinimo“ patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (registro Nr. T00084585) sprendinių koregavimą išsprendžiant detaliojo plano koliziją: keičiant pagrindinio brėžinio teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje ir sprendinių aiškinamajame rašte sklypo Nr. 7 servituto 7S1 plotą iš 103 kv. m į 172 kv. m ir sklypo Nr. 13 servituto 13S1 plotą iš 162 kv. m į 113 kv. m – taip, kaip šie plotai nurodyti pagrindinio brėžinio grafinėje dalyje.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Čekoniškių+Prašymas+A50-12363-20-1