Priimtas sprendimas ištaisyti techninę klaidą, koreguojant apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 311 (kadastro Nr. 0101/0101:1084)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 311 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 2 d.   Nr. A30-468/20

 

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro       Nr. T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 ,,Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 311 (kadastro Nr. 0101/0101:1084) taisant techninę klaidą, kurią ištaisius nekinta detaliojo plano esmė, ir įrašau pagrindinio brėžinio detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių lentelės servitutų skiltyje žodžius ,,S311 – servitutas teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut