Priimtas sprendimas ištaisyti teritorijos tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių spragą sklype Nugalėtojų g. 14C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP NEMENČINĖS PL., EŽERĖLIŲ, NUGALĖTOJŲ IR PASAKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 17 NUGALĖTOJŲ G. 14C, IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

 

2020 m. vasario  28 d.   Nr. A30-461/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir siekdama panaikinti teritorijos tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių spragą ir nustatyti leistiną užstatymo intensyvumą,

k o r e g u o j u  teritorijos tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1449V „Dėl teritorijos tarp Nemenčinės pl., Ežerėlių, Nugalėtojų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 17 Nugalėtojų g. 14C (kadastro Nr. 0101/0013:336) ištaisant detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – sklypo užstatymo intensyvumo. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatau sklypo Nr. 17 Nugalėtojų g. 14C (kadastro Nr. 0101/0013:336) leistiną užstatymo intensyvumą – 0,4. Kiti minėto detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut