Priimtas sprendimas keisti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0076:180 IR NR. 0101/0076:204) GARIŪNŲ GATVĖJE IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, apie 0,25 ha sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: panaikinti, pakeisti ir nustatyti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant ir padalijant, prijungti iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, servitutų poreikį.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

GARIŪNAI+45+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut