Priimtas sprendimas keisti gyvenamųjų namų kvartalų Mechanikų g. (Nr. 1, Nr. 2) ir prie Eišiškių pl. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius gyvenamųjų namų kvartale prie Eišiškių pl. apie 1,1 (vieno ir vienos dešimtosios) ha teritorijos dalyje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJŲ – GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ MECHANIKŲ G. (NR. 1, NR. 2) IR PRIE EIŠIŠKIŲ PL. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO PRIE EIŠIŠKIŲ PL. APIE 1,1 HA TERITORIJOS DALYJE

 

2020 m. lapkričio  9 d.   Nr.   A30-2861/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1788V „Dėl teritorijų nedidelių veiklos mastų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto teritorijų – gyvenamųjų namų kvartalų Mechanikų g. (Nr. 1, Nr. 2) ir prie Eišiškių pl. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (TPD registro Nr. T00056466) sprendinių keitimą individualių gyvenamųjų namų kvartalo (gyvenamųjų namų kvartalo Burbiškių gyvenamajame rajone) prie Eišiškių pl. apie 1,1 (vieno ir vienos dešimtosios) ha teritorijos dalyje: pakeisti sklypų Navasiškių g. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 (kadastro Nr. 0101/0070: 12, Nr. 0101/0070: 11, Nr. 0101/0070: 36, Nr. 0101/0070: 37, Nr. 0101/0070: 20, Nr. 0101/0070: 179, Nr. 0101/0070: 180, Nr. 0101/0070: 46, Nr. 0101/0070: 21) ir Aidukaičių g. 39 (kadastro  Nr. 0101/0070: 15) plotus ir ribas (prijungiant įsiterpusius iki gatvių raudonųjų linijų valstybinės žemės plotus) ir nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KEISTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijų – gyvenamųjų namų kvartalų Mechanikų g. (Nr. 1, Nr. 2) ir prie Eišiškių pl. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Eišiškių pl. apie 1,1 ha teritorijos dalyje.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 1,1 ha teritorija, į kurią patenka 10 individualių gyvenamųjų namų sklypai Navasiškių g. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 (kadastro Nr.0101/0070:12, Nr. 0101/0070:11, Nr. 0101/0070:36, Nr. 0101/0070:37, Nr. 0101/0070:20,      Nr. 0101/0070:179, Nr. 0101/0070:180, Nr. 0101/0070:46, Nr. 0101/0070:21), Aidukaičių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0070:15) ir besiribojančios valstybinės žemės plotų dalys, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.
 1. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 2. Planavimo iniciatorius: planuojamų sklypų savininkai, Olegas@OLLEX.lt, tel. 8 698 16294.
 3. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 4. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymai.
 5. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1788V „Dėl teritorijų nedidelių veiklos mastų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto teritorijų – gyvenamųjų namų kvartalų Mechanikų g. (Nr. 1, Nr. 2) ir prie Eišiškių pl. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (TPD registro Nr. T00056466) sprendinių keitimą individualių gyvenamųjų namų kvartalo (gyvenamųjų namų kvartalo Burbiškių gyvenamajame rajone) prie Eišiškių pl. apie 1,1 ha teritorijos dalyje: pakeisti sklypų Navasiškių g. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 (kadastro Nr. 0101/0070:12, Nr. 0101/0070:11, Nr. 0101/0070:36, Nr. 0101/0070:37, Nr. 0101/0070:20, Nr. 0101/0070:179, Nr. 0101/0070:180, Nr. 0101/0070:46, Nr. 0101/0070:21) ir Aidukaičių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0070:15) plotus ir ribas, prijungiant įsiterpusius iki gatvių raudonųjų linijų valstybinės žemės plotus, ir nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 7. Papildomi reglamentai: nėra.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 15. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754