Priimtas sprendimas keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius 1,5ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 1,5 HA TERITORIJOJE

INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. balandžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinius apie 1,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Balsių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0131:584), Balsių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0131:450), Balsių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0131:322), Romuvos g. 47 (kadastro Nr. 0101/0131:349), Romuvos g. 49 (kadastro Nr. 0101/0131:382) ir Romuvos g. 51 (kadastro Nr. 0101/0131:383) prijungti laisvos valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, iš bendrąja daline nuosavybe valdomo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0131:795, atskirti sklypų Balsių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0131:584) ir Romuvos g. 49 (kadastro Nr. 0101/0131:382) savininkams nuosavybės teise priklausančias žemės sklypo dalis ir prijungti prie žemės sklypų Balsių g. 5 ir Romuvos g. 49, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama). Balsių schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorija tarp Balsių ir Romuvos gatvių, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,5 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: žemės sklypų savininkų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinius apie 1,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Balsių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0131:584), Balsių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0131:450), Balsių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0131:322), Romuvos g. 47 (kadastro Nr. 0101/0131:349), Romuvos g. 49 (kadastro Nr. 0101/0131:382) ir Romuvos g. 51 (kadastro Nr. 0101/0131:383) prijungti laisvos valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, iš bendrąja daline nuosavybe valdomo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0131:795, atskirti sklypų Balsių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0131:584) ir Romuvos g. 49 (kadastro Nr. 0101/0131:382) savininkams nuosavybės teise priklausančias žemės sklypo dalis ir prijungti prie žemės sklypų Balsių g. 5 ir Romuvos g. 49, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo keitimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                                 Mindaugas Pakalnis