Priimtas sprendimas keisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 0,603 (šeši šimtai trijų tūkstantųjų) ha teritorijoje

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Leista teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu keisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinių keitimą

 

Sprendimas:

Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-03-19 įsakymas Nr. A30-608/20 „Dėl leidimo keisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo darbų programa:

Patvirtinta Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-03-19 įsakymu Nr. A30-608/20 „Dėl leidimo keisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Pakeisti sklypo ribas, suformuoti valstybinės žemės sklypą, nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):

Neprivalomas.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengto detaliuoju planu tvarka:

Pasiūlymų teikimui ir susipažinimui su parengtu detaliuoju planu taikoma bendroji tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų VIII skyriuje. Konkreti informacija apie susipažinimo vietas, terminus, atsakingus už supažindinimą, pasiūlymų priėmimą bei informacijos teikimą asmenis ir jų kontaktiniai duomenys bus skelbiami papildomai, parinkus detaliojo plano rengėją.

Planuojama_teritorija

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 666 IR GRETIMOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. kovo  19 d.   Nr.   A30-608/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 ir 1.1.7 papunkčiais:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu keisti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypo Nr. 666 ir gretimos teritorijos sprendinius apie 0,603 (šeši šimtai trijų tūkstantųjų) ha teritorijoje (planuojamos teritorijos schema pridedama Planuojama_teritorija): pakeisti sklypo ribas, suformuoti valstybinės žemės sklypą, nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama)
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

planavimo programa:

programa