Priimtas sprendimas keisti sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00078138) sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO DARIAUS IR GIRĖNO G. 82 IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

 

2020 m. kovo   19  d.   Nr. A30-610/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 1-323 ,,Dėl sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00078138) sprendinių keitimą: pakeisti sklypo Nr. 1 plotą ir ribas (prie esamo komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 (kadastro Nr. 0101/0080:1457) prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą), suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų naudojimo būdo sklypus ir patikslinti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). DP+keitimo+miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

DP+keitimo+programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut