Priimtas sprendimas keisti sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano sprendinius pertvarkytuose sklypuose Pylimėlių g. 30, 30A ir 30B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 30 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1 IR NR. 2, PERTVARKYTŲ SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 30 PLANU, PRILYGINAMU DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIUS SKLYPUOSE PYLIMĖLIŲ G. 30, PYLIMĖLIŲ G. 30A IR PYLIMĖLIŲ G. 30B INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-987 „Dėl sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų sklypo Pylimėlių g. 30 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 30-2084 „Dėl sklypo Pylimėlių g. 30 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Pylimėlių g. 30, Pylimėlių g. 30A ir Pylimėlių g. 30B inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus Pylimėlių g. 30 ir Pylimėlių g. 30B į vieną sklypą, pakeisti naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama). PYLIMĖLIŲ+30+PROGRAMA
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut