Priimtas sprendimas keisti sklypo Rodūnios kelias 30, 32 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO RODŪNIOS KEL. 30, 32 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

 

2020 m. rugpjūčio   17  d.   Nr. 30-1889/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

 1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano (registro Nr. T00055631), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 463 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Rodūnios kelias 30, 32 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, keitimą: pakeisti detaliuoju planu suplanuotos apie 4,2 (keturių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos sprendinius, nustatyti (patikslinti) planuojamai veiklai vykdyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236), sklypo Rodūnios kel. 2 (kadastro  Nr. 0101/0080:248) ir laisvos valstybinės žemės dalyse vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką Miesto+plano+ištrauka+su+planuojamos+tertitorijos+ribomis).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KEISTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano keitimas.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 4,2 ha teritorija, suplanuota keičiamu detaliuoju planu, į kurią patenka visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdo 1,5333 ha  sklypas Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų, komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo 32,9905 ha žemės sklypo Rodūnios kel. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:248) bei laisvos valstybinės žemės plotų dalys, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.
 1. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 2. Planavimo iniciatorius: VĮ „Lietuvos oro uostai“ (įm. kodas 120864074) Rodūnios kel. 10A, 02189, Vilnius, info@ltou.lt, tel. 8 5 2739326.
 3. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 4. Planavimo pagrindas: VĮ „Lietuvos oro uostai“ prašymai.
 5. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano (registro Nr. T00055631), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 463 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Rodūnios kelias 30, 32 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, keitimą: pakeisti detaliuoju planu suplanuotos apie 4,2 (keturių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos sprendinius, nustatyti (patikslinti) planuojamai veiklai vykdyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236), sklypo Rodūnios kel. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:248) ir laisvos valstybinės žemės dalyse vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 7. Papildomi reglamentai: nėra.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 15. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754