Priimtas sprendimas keisti sklypo V.Mykolaičio-Putino g. 5 detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

 

2021 m. gegužės   26  d.   Nr. A30-1804/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano (T00081301), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A30-3068 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą sklype V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:327).
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. tikslas ir uždaviniai – patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, koreguojant detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus sklype V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:327);

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut