Priimtas sprendimas keisti sklypų Vilkeliškių k. (kadastro Nr. 0101/0167:71 ir Nr. 0101/0167:268) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054800) sprendinius 1,28 (vieno ir dvidešimt aštuonių šimtųjų) ha ploto teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPŲ VILKELIŠKIŲ K. (KADASTRO NR. 0101/0167:71 IR NR. 0101/0167:268) NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. birželio   11  d.   Nr. 30-1333/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1063V „Dėl sklypų Vilkeliškių k. (kadastro Nr. 0101/0167:71 ir 0101/0167:268) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Vilkeliškių k. (kadastro Nr. 0101/0167:71 ir Nr. 0101/0167:268) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054800) sprendinius 1,28 (vieno ir dvidešimt aštuonių šimtųjų) ha ploto teritorijoje (planuojamos teritorijos schema pridedama) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu nustatant planavimo tikslą: pakeisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:0653, Nr. 0101/0167:0654, Nr. 0101/0167:0655,
    Nr. 0101/0167:0934 ir Nr. 0101/0167:0936) žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, visuose planuojamos teritorijos sklypuose nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei rekreacinės teritorijos naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

situacijos schema

ProgramaAD+Vilkeliskiu

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis