Priimtas sprendimas keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano sprendinius 16,2 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE GELEŽINIO VILKO, LVOVO, ŽALGIRIO, UKMERGĖS, PARIBIO IR SALTONIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO DALIES SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. lapkričio  13 d.   Nr. A30-A30-2309/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu
    Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti šalia detaliojo plano žemės sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0020:39, Geležinio Vilko g. 4) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4 prijungiant prie jo įsiterpusį žemės sklypą ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą ir nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). schema+16,2+ha
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

programa+16,2+ha

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut