Priimtas sprendimas keisti teritorijos prie Šaltūnų gatvės nedidelių veiklos mastų detalųjį planą ir rengti 18,7ha ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijose detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 18,7 HA TERITORIJOS NERIES UPĖS PAKRANTĖSE TIES K. JELSKIO GATVE IR VINGIO PARKO TERITORIJA DETALŲJĮ PLANĄ

 

2019 m. rugsėjo  18 d.   Nr. 30-2381/19

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertinimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

  1. L e i d ž i u rengti apie 18,7 (aštuoniolikos ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijose detalųjį planą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), keičiant teritorijos prie Šaltūnų gatvės nedidelių veiklos mastų detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1639V „Dėl teritorijos prie Šaltūnų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, ir jo sprendinius.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – įgyvendinti Užvingio pėsčiųjų ir dviračių tilto idėją miesto mobilumui ir miestovaizdžiui pagerinti, sukuriant naujus urbanistinius ir funkcinius ryšius, nustatant ir išryškinant apželdintų ir viešųjų teritorijų panaudojimo galimybes ir pritaikymą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų, gatvių raudonųjų linijų ribas, nustatyti reikalingas sklypų ribas su galimais susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų, miškų ūkio teritorijų ar kitais naudojimo būdais ir kitus pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Situacijos schemą žiūrėti čia:Teritorijos+schema