Priimtas sprendimas keisti teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO K. VANAGĖLIO G. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

 

2020 m. kovo   17  d.   Nr. A30-593/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1615 „Dėl teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00056587) sprendinių keitimą, kurio tikslas – pakeisti (nustatyti) suplanuotos teritorijos, sklypų ribas ir plotą, naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

programa-1

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut