Priimtas sprendimas keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437) ir Indriliūno g. 21 (kadastro   Nr. 0101/0008:1436)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE VISORIŲ GATVĖS SKLYPŲ 108 IR NR. 109 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. rugsėjo 1 d.   Nr. 30-2121/20

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055632), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2539V ,,Dėl teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 109  M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437) ir sklypo Nr. 108 M. Indriliūno g. 21 (kadastro   Nr. 0101/0008:1436) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas panaikinant numatytą sklypų sujungimą, nustatyti žemės sklypams užstatymo zonas ir statybos ribas ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Planavimo darbų programa

koreguojamo detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: M. Indriliūno g. 21 (kadastro Nr. 0101/0008:1436) ir M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437).
 2. Planuojamos teritorijos plotas:0,0900 ha ir 0,0900 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: fizinių ir juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055632), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2539V ,,Dėl teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 109 M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437) ir sklypo Nr. 108 M. Indriliūno g. 21 (kadastro Nr. 0101/0008:1436) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas panaikinant numatytą sklypų sujungimą, nustatyti žemės sklypams užstatymo zonas ir statybos ribas ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 251