Priimtas sprendimas keisti žemės sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO PANERIŲ G. 12 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. gruodžio   9  d.   Nr. A30-2574/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 407 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Panerių
    g. 12 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą pramoninį žemės naudojimo būdą, pažymėtą indeksu P4, į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo teritorijos vietą (atskirą reglamentinę zoną) ties Panerių gatve bei nustatyti kitus sklypo naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut