Priimtas sprendimas keisti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype ties Riovonių gatve (kadastro Nr. 0101/0069:151)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO RIOVONIŲ G. 5 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. liepos  12 d.   Nr. A30-1433/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. spalio 12 d. sprendimu
    Nr. 1957V ,,Dėl žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklype ties Riovonių gatve (kadastro Nr. 0101/0069:151) detaliuoju planu nustatytą naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, patikslinti kitus nustatytus sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut