Priimtas sprendimas keisti Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Vytauto g. 15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI ŽVĖRYNO PIETINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE VYTAUTO G. 15 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. balandžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 247V „Dėl Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467) sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklypuose Vytauto g. 15 (kadastro Nr. 0101/0053:55, kadastro Nr. 0101/0053:56), kurio tikslas – sujungti sklypus, pakeisti (nustatyti) suplanuotos teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut