Priimtas sprendimas koreguoti 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Kareivių g. 2E

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 13,7 HA TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0018:24) TARP KALVARIJŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 (KAREIVIŲ G. 2E) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. balandžio  22 d.   Nr. A30-1325/21

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu   Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo                       Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059175), pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1810 „Dėl žemės sklypo Kareivių g. 2E detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-2746 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 12, pakeisto žemės sklypo Kareivių g. 2E detaliuoju planu, sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu, sklypo Nr. 12 (Kareivių g. 2E, kadastro Nr. 0101/0018:81) sprendinius inicijavimo pagrindu: papildyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus – teritorijos naudojimo tipą, nurodant galimas vyraujančias statinių ar jų grupių paskirtis.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Kareivių+2E+programa(1)

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut