Priimtas sprendimas koreguoti 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 7-15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 19,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 7, NR. 8, NR. 9, NR. 10, NR. 11, NR. 12, 13, NR. 14 IR NR. 15 SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070404), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 7 Molėtų pl. 139 (kadastro Nr. 0101/0001:2628), sklypo Nr. 8 Molėtų pl. 141 (kadastro Nr. 0101/0101:2629), sklypo Nr. 9 Molėtų pl. 143 (kadastro Nr. 0101/0101:2630), sklypo Nr. 10 Molėtų pl. 145 (kadastro Nr. 0101/0101:2631), sklypo Nr. 11 Molėtų pl. 147 (kadastro Nr. 0101/0101:2632), sklypo Nr. 12 Molėtų pl. 151 (kadastro Nr. 0101/0101:2633), sklypo Nr. 13 Molėtų pl. 149 (kadastro Nr. 0101/0101:2634), sklypo Nr. 14 Molėtų pl. 153 (kadastro  Nr. 0101/0101:2635) ir sklypo Nr. 15 Molėtų pl. 155 (kadastro Nr. 0101/0101:2636) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo, pakeisti užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą. Moletu+schema
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Molėtų pl. 139 (kadastro Nr. 0101/0001:2628), Molėtų pl. 141 (kadastro Nr. 0101/0101:2629), Molėtų pl. 143 (kadastro Nr. 0101/0101:2630), Molėtų pl. 145 (kadastro Nr. 0101/0101:2631), Molėtų pl. 147 (kadastro Nr. 0101/0101:2632), Molėtų pl. 151 (kadastro Nr. 0101/0101:2633), Molėtų pl. 149 (kadastro Nr. 0101/0101:2634), Molėtų pl. 153 (kadastro Nr. 0101/0101:2635) ir Molėtų pl. 155 (kadastro Nr. 0101/0101:2636), Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,0255 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Komercinės patalpos“ prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070404), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 7 Molėtų pl. 139 (kadastro Nr. 0101/0001:2628), sklypo Nr. 8 Molėtų pl. 141 (kadastro Nr. 0101/0101:2629), sklypo Nr. 9 Molėtų pl. 143 (kadastro Nr. 0101/0101:2630), sklypo Nr. 10 Molėtų pl. 145 (kadastro Nr. 0101/0101:2631), sklypo Nr. 11 Molėtų pl. 147 (kadastro Nr. 0101/0101:2632), sklypo Nr. 12 Molėtų pl. 151 (kadastro Nr. 0101/0101:2633), sklypo Nr. 13 Molėtų pl. 149 (kadastro Nr. 0101/0101:2634), sklypo Nr. 14 Molėtų pl. 153 (kadastro     Nr. 0101/0101:2635) ir sklypo Nr. 15 Molėtų pl. 155 (kadastro Nr. 0101/0101:2636) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo, pakeisti užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, atsižvelgti į susiklosčiusį kontekstą, numatyti perimetriniam užstatymui būdingą užstatymo liniją.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, poilsio ir sporto aikštelių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                                        Mindaugas Pakalnis