Priimtas sprendimas koreguoti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje ir sklypuose Liepkalnio 132, 134 ir 134A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI 344 HA TERITORIJOS KUPRIONIŠKĖSE PIRMOJO ĮGYVENDINIMO ETAPO 50 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ TERITORIJOS DALYJE IR SKLYPUOSE LIEPKALNIO G. 132A, 134 IR 134A

 

2021 m. vasario   10  d.   Nr.   A30-550/21

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-195 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto 344 (trijų šimtų keturiasdešimt keturių) ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 (penkiasdešimties) ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano (registro Nr. T00054596), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A30-2042/18(2.1.22E-TD2) „Dėl 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 13 tvirtinimo“ patvirtintu 344 ha teritorijos Kuprioniškėse I įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimu sklype Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0081:50) (registro Nr. T00082561), sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu teritorijos dalyje ir sklypuose Liepkalnio g. 132A, 134 ir 134A (kadastro Nr. 0101/0081:8, Nr. 0101/0081:50 ir Nr. 0101/0081:100) ir nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, kitus pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės naudojimo ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, pertvarkyti sklypų ribas ir patikslinti plotus, nustatant privalomuosius ir papildomus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                         Liepkalnio_patikslinta
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano (registro Nr. T00054596) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Liepkalnio g. 132A, 134 ir 134A.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,3 ha suplanuotoje laisvoje valstybinėje žemėje ir 0,9088; 0,1395; 0,5076 ha sklypuose (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Pramonės ir sandėliavimo objektų, Komercinės paskirties objektų, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijos) Liepkalnio g. 132A, 134, 134A Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius UAB „Power group property“.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-195 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto 344 (trijų šimtų keturiasdešimt keturių) ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 (penkiasdešimties) ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano (registro Nr. T00054596), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A30-2042/18(2.1.22E-TD2) „Dėl 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 13 tvirtinimo“ patvirtintu 344 ha teritorijos Kuprioniškėse I įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimu sklype Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0081:50) (registro Nr. T00082561), sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu teritorijos dalyje ir sklypuose Liepkalnio g. 132A, 134 ir 134A (kadastro Nr. 0101/0081:8, Nr. 0101/0081:50 ir Nr. 0101/0081:100) ir nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, kitus pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės naudojimo ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, pertvarkyti sklypų ribas ir patikslinti plotus, nustatant privalomuosius ir papildomus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nenustatomi.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                     Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. +370 694 80937