Priimtas sprendimas koreguoti 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Vaišelgos g. 47 (kadastro Nr. 0101/0101:163)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 9,8 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 76 VAIŠELGOS G. 47 KADASTRO NR. 0101/0101:163) SPRENDINIUS INICIJAVIMO

SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. vasario  17   d.   Nr. A30-579/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo   Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072309), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1890 ,,Dėl apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 76 Vaišelgos g. 47 (kadastro Nr. 0101/0101:163) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).  planavimo+programa+Vaišelg.+47
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut