Priimtas sprendimas koreguoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Taujėnų g. 19, Taujėnų g. 21 ir Taujėnų g. 23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 28 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 115 (TAUJĖNŲ G. 19, KADASTRO0101/0101:2477), NR. 116 (TAUJĖNŲ G. 21, KADASTRO NR. 0101/0101:2478) IR 117 (TAUJĖNŲ G. 23, (KADASTRO NR. 0101/0101:2481) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. lapkričio  12 d.   Nr. A30-2606/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078299), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-403 ,,Dėl apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 115 (Taujėnų g. 19, kadastro Nr. 0101/0101:2477), Nr. 116 (Taujėnų g. 21, kadastro Nr.0101/0101:2478) ir Nr. 117 (Taujėnų g. 23, kadastro Nr. 0101/0101:2481) sprendinių koregavimą: pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus bei patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

programa+Taujėnų

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut