Priimtas sprendimas koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 70, Nr. 142, Nr. 143, Nr. 144, Nr. 145, Nr. 146, Nr. 147, Nr. 148, Nr. 153, Nr. 152, Nr. 151, Nr. 150, Nr. 149, Nr. 243, Nr. 69, Nr. 68, Nr. 124 ir Nr. 162

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 70, NR. 142, NR. 143, NR. 144, NR. 145, 146, NR. 147, NR. 148, NR. 153, NR. 152, NR. 151, NR. 150, NR. 149, NR. 243, NR. 69, 68, NR. 124 IR NR. 162 SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. kovo   d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 70, Nr. 142, Nr. 143, Nr. 144, Nr. 145, Nr. 146, Nr. 147, Nr. 148, Nr. 153, Nr. 152, Nr. 151, Nr. 150, Nr. 149, Nr. 243, Nr. 69, Nr. 68, Nr. 124 ir Nr. 162 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti sklypo Nr. 69 naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kitų sklypų – iš rekreacinės teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdą, patikslinti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas ir plotus juos dalijant ar sujungiant, taip pat užstatymo tankumus, užstatymo tipą, infrastruktūros sprendinius bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Panemunes+(apie+30+ha)+schema

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 30 ha teritorija buvusiame Gulbinų kaime detaliajame plane apimanti žemės sklypus Nr. 70, Nr. 142, Nr. 143, Nr. 144, Nr. 145, Nr. 146, Nr. 147, Nr. 148, Nr. 153, Nr. 152, Nr. 151, Nr. 150, Nr. 149, Nr. 243, Nr. 69, Nr. 68, Nr. 124 ir Nr. 162.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,4 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: Juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 70, Nr. 142, Nr. 143, Nr. 144, Nr. 145, Nr. 146, Nr. 147, Nr. 148, Nr. 153,
  Nr. 152, Nr. 151, Nr. 150, Nr. 149, Nr. 243, Nr. 69, Nr. 68, Nr. 124 ir Nr. 162 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti sklypo Nr. 69 naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kitų sklypų – iš rekreacinės teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdą, patikslinti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas ir plotus juos dalijant ar sujungiant, taip pat užstatymo tankumus, užstatymo tipą, infrastruktūros sprendinius bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros sklypus.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, poilsio, sporto aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                               Mindaugas Pakalnis