Priimtas sprendimas koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Papilėnų g. 1 ir 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 01 PILĖNŲ G. 1 (KADASTRO0101/0101:1868) IR SKLYPO NR. 02 PILĖNŲ G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0101:1877) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. spalio   1 d.   Nr.    A30-2454/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklypo Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų ribas ir plotus juos sujungiant ir padalijant, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos, nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868), Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1450 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: fizinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklypo Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų ribas ir plotus juos sujungiant ir padalijant, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos, nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519