Priimtas sprendimas koreguoti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 312 Živinbudo g. 5 ir sklypo Nr. 315 Živinbudo g. 3 sprendinius

Priimtas sprendimas koreguoti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 312 Živinbudo g. 5 (kadastro Nr.0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 Živinbudo g. 3 (kadastro Nr.0101/0101:120) sprendinius

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI buvusiame gulbinų kaime detaliojo plano SKLYPo NR. 312 živinbudo G. 5 (KADASTRO nR. 0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 živinbudo G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0101:120) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2019 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 ,,Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 312 Živinbudo g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 Živinbudo g. 3 (kadastro Nr. 0101/0101:120) sprendinių koregavimą ir nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, servitutus, statybos zonas ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Gulbinai planavimo darbų programa

Gulbinu k. Živinbudo g.