Priimtas sprendimas koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinius apie 1,8 ha sklype Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0067:27) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 17 GARIŪNŲ GATVĖJE IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. sausio  29  d.   Nr. A30-340/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, apie 1,8 ha sklypo Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0067:27) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą, pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypo naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                     GARIŪNAI-PROGRAMA
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut