Priimtas sprendimas koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinius apie 26,3 (dvidešimt šešių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ IR PAPILDYTI SKLYPO JOČIONIŲ G. 55 ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDU BEI NUSTATYTI TERITORIJOS NAUDOJIMO IR TVARKYMO REGLAMENTUS

 

2019 m. liepos  23 d.   Nr. A30-1545/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (registro Nr. T00054992) sprendinių koregavimą apie 26,3 (dvidešimt šešių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijoje (pagal pridedamą miesto plano ištrauką Priedas+prie+įsakymo+Planuojama+terit.) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslai:

2.1. papildyti sklypo Jočionių g. 55 (kadastro Nr. 0101/0067:34) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės naudojimo būdą (P) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu (K);

2.2. planuojamoje teritorijoje numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius, nustatyti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

 1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą ir papildyti sklypo Jočionių g. 55 žemės naudojimo būdą komercinės paskirties objektų žemės naudojimo būdu, bei nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

2.Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: Apie 26,3 ha sklypo Jočionių g. 55 ir greta esančių gatvių raudonųjų linijų teritorija.

 1. Planavimo organizatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius.
 2. 4. Planavimo iniciatorius: UABLiepvita“.
 3. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 4. Planavimo pagrindas: Įgaliotos UABAtamis“ 2019-05-29 prašymas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. A50-15184/19.
 5. Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais: papildyti sklypo Jočionių g. 55 (kadastro Nr. 0101/0067:34) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės naudojimo būdą (P) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu (K); planuojamoje teritorijoje numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius, nustatyti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti esamam reljefui optimalią urbanistinę struktūrą.
 7. Papildomi reglamentai: numatyti vietas želdynams ne mažiau 5 proc. sklypo ploto.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nagrinėti susisiekimo infrastruktūros galimybę patekti į sklypą iš Savanorių prospekto.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo rengimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. 14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 12. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 13. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 14. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 15. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 16. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta:

Miesto plėtros departamento direktorius                                                                           Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. (8 5) 211 2641