Priimtas sprendimas koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinius (kadastro Nr. 0101/0067:46) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI AUKŠTŲJŲ PANERIŲ RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 15 GARIŪNŲ GATVĖJE IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. balandžio   27  d.   Nr. A30-1014/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, apie 0,7 ha sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0067:46) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą, pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypo naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

PANERIŲ+15+PROGRAMA-1

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut