Priimtas sprendimas koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinius sklype Gariūnų g. 71 ir gretimoje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO APIE 5,3 HA TERITORIJOS DALIES (SKLYPO GARIŪNŲ G. 71 IR GRETIMOS TERITORIJOS) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2020 m. gruodžio  16 d.   Nr. A30-3371/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano apie 5,3 (penkių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos dalies (sklypo Gariūnų g. 71 ir gretimos teritorijos) sprendinių koregavimą: įvertinus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius gretimose teritorijose suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, atskirųjų želdynų teritorijų naudojimo būdo sklypus, pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0076:152) Gariūnų g. 71 plotą ir ribas prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir nustatyti (patikslinti) reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KOREGUOTI
1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano apie 5,3 ha teritorijos dalies (sklypo Gariūnų g. 71 ir gretimos teritorijos) sprendinių koregavimas.
2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: apie 5,3 ha teritorija, į kurią patenka 3,1772 ha atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijų naudojimo būdo sklypas Gariūnų g. 71 (kadastro Nr. 0101/0076:152) ) ir besiribojančios gretimos valstybinės žemės plotai, Panerių seniūnijoje, Vilniuje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: UAB „Gariūnų ekologiniai projektai“, įm. kodas 304116222, Olimpiečių g. 1-3, LT-09235, Vilnius, tel. 8 5 2190718.
5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: UAB „Gariūnų ekologiniai projektai“ prašymai.
7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano apie 5,3 (penkių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos dalies (sklypo Gariūnų g. 71 ir gretimos teritorijos) sprendinių koregavimą: įvertinus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius gretimose teritorijose suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, atskirųjų želdynų teritorijų naudojimo būdo sklypus, pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0076:152) Gariūnų g. 71 plotą ir ribas prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir nustatyti (patikslinti) reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
9. Papildomi reglamentai: nėra.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
11. SPAV reikalingumas: nustatomas atliekant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.
Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis
Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus
Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio
Vyriausias specialistas Gintaras Kuodis, tel. 2112677