Priimtas sprendimas koreguoti Eišiškių pl. 83 detaliojo plano sprendinius sklype Dargiliškių g. 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 83 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE DARGILIŠKIŲ 9

 

2020 m. balandžio   9  d.   Nr.   A30-787/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-923 „Dėl sklypo Eišiškių pl. 83 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Eišiškių pl. 83 (kadastro                        Nr. 0101/0070:84) detaliojo plano (registro Nr. T00054340) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimą: prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro                    Nr. 0101/0070:391) Dargiliškių g. 9 ribas ir plotą, naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir patikslinti (nustatyti) reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Eišiškių pl. 83 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dargiliškių g. 9.
 2. Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 0,0700 ha teritorija – sklypas Dargiliškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0070:391), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje (sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir laisvos valstybinės žemės plotas (įsiterpęs tarp sklypo ir Aidukaičių g.).
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkai (2 fiziniai asmenys), tel. 8 616 31003.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus 2019-10-28 ( reg. Nr. A50-31720/20) prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-923 „Dėl sklypo Eišiškių pl. 83 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Eišiškių pl. 83 (kadastro Nr. 0101/0070:84) detaliojo plano (registro Nr. T00054340) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimą: pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0070:391) Dargiliškių g. 9 plotą ir ribas (prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą), naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir patikslinti (nustatyti) reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas   

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754