Priimtas sprendimas koreguoti Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 16.1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 16.1 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. rugsėjo  2  d.   Nr. A30-2134/20

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo    Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr. T00073703) sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimą, keičiant žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į bendrojo naudojimo teritorijos, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Pasirašyta+programa+08.05

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut