Priimtas sprendimas koreguoti koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano sprendinius sklype Valakupiū g. 48

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0011:39) VALAKUPIŲ G. 46 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 2 VALAKUPIŲ G. 48 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. gruodžio   18  d.   Nr. A30-3416/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 30-1683 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 2 Valakupių g. 48 inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalyti sklypą į atskirus sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

VALAKUPIŲ+48+PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut