Priimtas sprendimas koreguoti kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Rato g. 3A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI KVARTALŲ TARP NEMENČINĖS PL., LAKŠTINGALŲ, ŽUVĖDRŲ IR RATO GATVIŲ IR NEMENČINĖS PL., RATO, ŽUVĖDRŲ IR PASAKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE RATO G. 3A INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. birželio  17   d.   Nr. A30-1690/20

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1027V „Dėl kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“, sprendinius sklype Rato g. 3A inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo naudojimo būdo, pakoreguoti užstatymo intensyvumą, tankį, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

RATO g.3A+PROGRAMA

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut