Priimtas sprendimas koreguoti Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinius sklype Žibuoklių g. 17

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE ŽIBUOKLIŲ G. 17

 

2019 m. gruodžio   3 d.   Nr.  A30-2509/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir padalinti sklypą Žibuoklių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0060:80), patikslinti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti sodybinio užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Žibuokliu_17 schema
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

planavimo programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut